آیین نامه آموزشی مبانی معرفت جویی و جهاد فرهنگی


آیین نامه حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان به پیوست قابل دانلود می باشد