برگزاری دومین جلسه تصمیم گیری

1397/04/27
1541 بار

دومین جلسه تصمیم گیری و سیاست گزاری جشنواره مورخ 17 مهرماه 97 در دفتر نهاد پردیس برگزار شد.

 

ارسال یک نظر