جلسه تحلیل و واکاوی زوایای اغتشاشات اخیر

1401/08/08
552 بار

این جلسه با حضور برخی از اساتید دانشجویان و کارکنان پردیس با تحلیل جناب آقای دکتر امیدیان در تالار شهدای داشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی برگزار شد.

ارسال یک نظر