اولین اردوی آموزشی ترم پاییز 1401حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان در خیرودکنار نوشهر

1401/09/12
497 بار

اولین اردوی آموزشی ترم پاییز 1401حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان از تاریخ 2 الی 4 آذر ماه سال 1401 در جنگل اموزشی پژوهشی دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران در خیرودکنار نوشهر برگزار گردید.
در این اردو مباحث خداشناسی در قرآن توسط استاد محمدی و رسالت الهی دانشجویی توسط استاد صادقی مطرح و تبیین گردید.

 

ارسال یک نظر