بازدید از نمایشگاه هوا فضا

1399/12/26
1333 بار

گزارش تصویری بازدید از نمایشگاه هوا فضای سپاه در تاریخ ۹۹/۱۲/۹

ارسال یک نظر