بدرقه زائرین اربعین

1398/07/13
1595 بار

مراسم بدرقه کاروان زائران اربعین حسینی چهارشنبه 17 مهرماه 1398 ساعت 14:30 در مزار شهدای گمنام پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران در کرج برگزار میشود.
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

ارسال یک نظر