برگزاری ششمین دوره دانش افزایی اساتید

1401/10/20
811 بار

برگزاری ششمین دوره دانش افزایی اساتید دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی با موضوع : «روشنفکری دینی در عصر حاضر » .

این دوره 16 ساعته، با تدریس جناب آقای دکتر ابوالفضل روحی از روز یکشنبه 18 دی ماه  سال 1401به مدت 2 روز ،در سالن شهدای پردیس برگزار گردید.

 

ارسال یک نظر