بسته آموزشی دانشگاه و مهارت های زیست جمعی

1397/04/19
1086 بار

جدیدترین محصول مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان منتشر شد

این بسته آموزشی با هدف کلی ارتقاء سطح مهارت دانشگاهیان نسبت به مهارت‌های زیست جمعی دانشجو خواهد بود.

از آنجا که دانشجو به عنوان قشر تحصیل کرده و تاثیر گذار جامعه مطرح است؛ آموزش مهارت زیست اجتماعی برای برقراری ارتباطی موثر و سازنده یک امر ضروری است. با این رویکرد مرکز مجازی دانشگاهیان اقدام به ارائه درس چند رسانه با عنوان : «دانشجو و مهارت‌های زیست اجتماعی» نموده است.

این بسته آموزشی شامل مهارت‌های اجتماعی(۳ جلسه)، ارتباط با همسالان(۲جلسه)،سوء استفاده عاطفی(۲جلسه) و ارتباط با خانواده(۲جلسه) می‌باشد.

هدف کلی درس، ارتقاء سطح مهارت دانشگاهیان نسبت به مهارت های زیست جمعی دانشجو خواهد بود. از اهداف فرعی درس می توان به آشنایی با اصول مهارت‌های اجتماعی بهتر،مهارت‌های برقراری ارتباط، ارتباط با همسالان و ارتباط با خانواده اشاره کرد. از دیگر اهداف این درس شناخت مهارت‌های پیشگیری از سوء استفاده عاطفی است که در محتواهای درس لحاظ شده است.

در معرفی این درس آمده است: يكی از مهم‌ترين ويژگی های زندگی دانشجويی افزايش ارتباط و روابط اجتماعی است. اگر چه در گذشته نيز ارتباط اجتماعی داشــته ولی در دانشگاه و روابط اجتماعی مربوط به امور ديگری است. دانشجو مجبور است با افرادی از گوشه و كنار كشور آشنا شود. شايد تابه حال دوستانی از شهرهای ديگر نداشته ولی حالا دوستان زيادی از شهرها و حتی كشورهای ديگر پیدا کرده است. از سوی ديگر، زندگی دانشجويی باعث می‌شود كه دائم برای خريد كتاب، انجام كارهای عملی، كاروزی ها و كارآموزی ها و… به مكان های مختلف رفته و با افراد مختلفی آشنا شويد. رفت و آمد از خانه به دانشگاه و ارتباط هايی كه در طی اين مسافرت ها شكل می‌گيرد نيز دامنه روابط اجتماعی را وسعت می‌دهد.

از سوی ديگر، شركت در انجمن‌ها و برنامه‌های مختلف فرهنگی، ورزشی، هنری و… نيز راه ديگری برای ارتباط اجتماعی دانشجوست. نكته مهم اين اســت كه دانشجو باید رشــد بيشــتری پیدا كند و مهارت‌های ارتباطی واجتماعی خود را تقويت كند، که در این صورت نه‌تنها رشد بيشتری خواهد كرد بلكه از زندگی خود لذت بيشتری می‌برد. انزوا، تنهايی، نجوشــيدن با ديگران، زندگی دانشجویی را تلخ و سرد می‌كند.

ارسال یک نظر