بسته آموزشی دانشگاه و مهارت های زیست جمعی

1397/04/19
1536 بار

جدیدترین محصول مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان منتشر شد

این بسته آموزشی با هدف کلی ارتقاء سطح مهارت دانشگاهیان نسبت به مهارت‌های زیست جمعی دانشجو خواهد بود.

از آنجا که دانشجو به عنوان قشر تحصیل کرده و تاثیر گذار جامعه مطرح است؛ آموزش مهارت زیست اجتماعی برای برقراری ارتباطی موثر و سازنده یک امر ضروری است. با این رویکرد مرکز مجازی دانشگاهیان اقدام به ارائه درس چند رسانه با عنوان : «دانشجو و مهارت‌های زیست اجتماعی» نموده است.

این بسته آموزشی شامل مهارت‌های اجتماعی(۳ جلسه)، ارتباط با همسالان(۲جلسه)،سوء استفاده عاطفی(۲جلسه) و ارتباط با خانواده(۲جلسه) می‌باشد.

هدف کلی درس، ارتقاء سطح مهارت دانشگاهیان نسبت به مهارت های زیست جمعی دانشجو خواهد بود. از اهداف فرعی درس می توان به آشنایی با اصول مهارت‌های اجتماعی بهتر،مهارت‌های برقراری ارتباط، ارتباط با همسالان و ارتباط با خانواده اشاره کرد. از دیگر اهداف این درس شناخت مهارت‌های پیشگیری از سوء استفاده عاطفی است که در محتواهای درس لحاظ شده است.

در معرفی این درس آمده است: یکی از مهم‌ترین ویژگی های زندگی دانشجویی افزایش ارتباط و روابط اجتماعی است. اگر چه در گذشته نیز ارتباط اجتماعی داشــته ولی در دانشگاه و روابط اجتماعی مربوط به امور دیگری است. دانشجو مجبور است با افرادی از گوشه و کنار کشور آشنا شود. شاید تابه حال دوستانی از شهرهای دیگر نداشته ولی حالا دوستان زیادی از شهرها و حتی کشورهای دیگر پیدا کرده است. از سوی دیگر، زندگی دانشجویی باعث می‌شود که دائم برای خرید کتاب، انجام کارهای عملی، کاروزی ها و کارآموزی ها و… به مکان های مختلف رفته و با افراد مختلفی آشنا شوید. رفت و آمد از خانه به دانشگاه و ارتباط هایی که در طی این مسافرت ها شکل می‌گیرد نیز دامنه روابط اجتماعی را وسعت می‌دهد.

از سوی دیگر، شرکت در انجمن‌ها و برنامه‌های مختلف فرهنگی، ورزشی، هنری و… نیز راه دیگری برای ارتباط اجتماعی دانشجوست. نکته مهم این اســت که دانشجو باید رشــد بیشــتری پیدا کند و مهارت‌های ارتباطی واجتماعی خود را تقویت کند، که در این صورت نه‌تنها رشد بیشتری خواهد کرد بلکه از زندگی خود لذت بیشتری می‌برد. انزوا، تنهایی، نجوشــیدن با دیگران، زندگی دانشجویی را تلخ و سرد می‌کند.

ارسال یک نظر