دوره آموزش مجازی (خانه مهر)

1399/01/24
1622 بار

معاونت نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران برگزار می کند:

دوره آموزش مجازی ویژه کارکنان و خانواده محترم کارکنان

مهارتهای ارتباطی همسران

مدیریت روابط در خانواده

شرکت در دوره از طریق مراجعه به ادرس اینترنتی www.nahadutcan.ir

نظرات 2

ارسال یک نظر