گزارش تصویری حضور مرکز حوزه علوم اسلامی دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی در رویداد حقایق

1400/11/25
920 بار

حضور مدیر و دو کارگروه از حوزه علوم اسلامی مرکز دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران در رویداد کشوری روایت حقایق در مشهد مقدس

بهمن ماه 1400

ارسال یک نظر