گزارش تصویری نمایشگاه تشکل های دانشجویی

1398/09/12
1485 بار

بازدید مسئول محترم نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری پردیس کشاورزی و منابع طبیعی از نمایشگاه تشکل های دانشجویی در تاریخ دوشنبه دهم آذرماه 1398

ارسال یک نظر